De raad van onze wijkgemeente wordt gevormd door de wijkkerkenraad, bestaande uit de predikant, de ouderlingen, de diakenen en de ouderling-kerkrentmeester. De predikant is in dienst van de kerk, de andere ambtsdragers zijn vrijwilligers, die benoemd worden voor een periode van (twee of) vier jaar. Ze kunnen tweemaal voor eenzelfde periode herkozen worden. De kerkenraad heeft een soort dagelijks bestuur in de vorm van het moderamen. Zowel moderamen als gehele kerkenraad vergaderen maandelijks. Commissies en taakgroepen helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van beleidsbeslissingen.

Wijkraad van kerkrentmeesters

Een aantal (ongeveer 4 – 5 ) ouderlingen van de kerkenraad zijn ouderling-kerkrentmeester en vormen samen de wijkraad van kerkrentmeesters.

Deze kerkrentmeesters zijn normaal lid van de kerkenraad ( vroeger was dit niet zo) en zijn in het bijzonder belast met de financiële zaken rond het kerk zijn.
Plechtig gezegd zijn ze belast met de behartiging van de stoffelijke zaken.
Dit varieert van het leiden van de financiële acties tot het waarnemen van de kostersdiensten als de koster er niet is, van het bladvrij maken van de dakgoten van de kerk tot het mede beleid bepalen in het college van kerkrentmeesters, van het verbouwen van het Jeugdhonk tot het woonrijp maken van de pastorie als er een nieuw predikant komt.
De wijkraad van kerkrentmeesters beheert haar eigen wijkkas, waaruit de kleine dingen worden betaald, zoals bloemetjes en andere blijken van waardering, onkosten scriba, wijkavonden etc.

De inkomsten van de wijkkas komen uit giften en acties. Eén van de acties is het inzamelen van oud-papier – elke eerste zaterdag van de maand staat een container klaar bij het Open Huis (Zomerstraat 18). Dit is een bron van inkomsten, die helaas de laatste jaren nogal gekrompen is vanwege de lage kiloprijs. Er wordt alles aan gedaan om dit aan de gang te houden en levend te houden.
Het “grotere”  werk met grotere uitgaven dus (met name de jaarlijkse Actie Kerkbalans),  wordt centraal geregeld door het college van kerkrentmeesters

Wijkdiaconie

In feite is elk gemeentelid diaken. Jong en oud, rijk of arm. Het is daarbij belangrijk dat elk gemeentelid zich niet afvraagt wát hij of zij allemaal moet doen, maar zich afvraagt wat hij of zij per dag kan en mag doen! Want sámen willen we een gemeente van Christus zijn. We hebben in het diaconaat de Bijbelse opdracht om uiteindelijk daar aanwezig te zijn en te blijven waar andere vormen van zorg- en hulpverlening zich hebben teruggetrokken. Zowel bij actuele noodsituaties in de wereld, als in het ‘klein’ in Vlaardingen. Dit houdt ook in, dat we zoeken naar oplossingen voor omstandigheden in de samenleving, die knelsituaties veroorzaken. Dit kan direct als naaste of door in overleg met organen van de burgerlijke overheid of met behulp van initiatieven als Commissie Maatschappelijk Werk, Schulp Hulpmaatje, Open Huis en activiteiten vanuit de wijkdiaconie.

In het vorige jaarverslag zijn korte de activiteiten beschreven zoals het werk vanuit het Open Huis (Zomerstraat), de wekelijkse bloemengroeten, de Paasgroet (aan gevangenen), de thuisfront commissie van Reiny de Wit (Stichting Teach, Stichting ECEC), de thuisfront commissie voor Albert en Esther Knoester (Stichting CAMA in Israël) en de thuisfront commissie voor Wouter en Marlies Nagel (MAF, Mission Aviation Fellowship).

Daarnaast wordt er meegewerkt aan het centraal georganiseerde Commissie Maatschappelijk Werk (CMW) om de ergste acute financiële nood proberen op te lossen. Voorzitter CMW is Johan Verschoor, secretaris CMW is Mar de Bruijne.

Het ouderenwerk, gecoördineerd door Johan van Leeuwen, loopt soepel over de drie teams: ouderenbezoek, ouderenactiviteiten en vakantieweken. De gebruikelijke activiteiten waren ook dit jaar het wekelijks bezorgen van kerkdiensten op USB-sticks, het inschrijven voor de vakantieweken, de kerstviering en het bezorgen van Kerstattenties.

Penningmeester van de wijkdiaconiekas is Carola Stijnen
(rekeningnummer NL89 INGB 0005328956).

Overige activiteiten die door de wijkdiaconie worden verzorgd of gecoördineerd, zijn: de autodienst, collecten, Dorcas, kerktelefoon, klusteam, kerstpakketten, hulp Voedselbank, Paasgroet aan gevangenen, contact met stichting De Haven, voorbede-boek.

Momenteel zijn er binnen de wijkdiaconie vier wijkdiakenen. Door de toenemende behoefte aan diaconale ondersteuning best wel lastig om goed invulling te geven aan de (geplande) activiteiten. Zou u/jij je talenten willen inzetten voor één van de diaconale activiteiten, neem dan gerust contact op met één van de diakenen.

Uw Wijkdiakenen, Jan van der Sar, Ilan Peters, Korné Vermeulen & Henk Westerdijk.