Vanuit de wijkkerkenraad

Op 8 september jl. had onze wijkkerkenraad na 6 weken zomervakantie weer een maandelijkse vergadering. Hieronder een kort overzicht van een aantal besproken punten:

Annabell de Jongh (kerkelijk en missionair werker PGV) dacht met ons na wat missionair gemeente-zijn voor ons betekent. Deze korte brainstorm gebruiken wij als input voor het nieuwe beleidsplan vanaf 2022. Als wij de brainstorm kort moeten samenvatten is dat: Denk eerst na over je identiteit voordat je gaat doen. En wijs daarbij niet naar een missionair ouderling of werkgroep maar zorg dat het in het DNA van je gemeente zit.

In oktober wordt een overleg gepland tussen het College van Kerkrentmeesters en de wijkkerkenraad Grote Kerk om te praten over de toekomst van het gebouw de Grote Kerk. Ons uitgangspunt is dat wij de noodzaak begrijpen en open staan voor een andere locatie voor onze wijkgemeente maar dat er wel eerst een passend alternatief beschikbaar moet zijn.

Op 5 oktober a.s. gaan wij aan de slag met de bevindingen uit de gesprekken met 12 jonge gezinnen/echtparen en 14 jongeren uit onze wijkgemeente over het wel of niet thuis voelen in onze wijkgemeente en wat daar voor nodig is. Wij hopen na het verwerken van de eerste bevindingen nog meer mensen te spreken.

Wij hebben het voorstel van het moderamen voor de afvaardiging van een gemeentelid naar de werkgroep ‘Visie PGV 2030’ aangenomen.

Wij hebben het besluit genomen om per 1 januari 2022 geen kerkdienst meer te organiseren op Nieuwjaarsochtend. Doel van deze kerkdienst is naast de eredienst met een kopje koffie of thee elkaar een gezegend nieuwjaar wensen. Dit doel wordt niet behaald. Daarom verplaatsen wij dit moment naar de eerste zondag van het nieuwe jaar. Als Nieuwjaar op een zondag valt is er wel een kerkdienst.

Wij hopen dit najaar onze eigen kerk-app te lanceren. Afgelopen augustus is het contract getekend met Donkey Mobile. Deze app heeft al in 141 andere gemeenten bewezen enorm bij te dragen aan onderlinge verbondenheid en meeleven, gemakkelijke communicatie en o.a. toegang tot contactgegevens. Binnenkort meer informatie!

Mocht je agendapunten willen indienen kan dit voor de eerste van de maand bij de scriba.


Afgelopen woensdag 12 mei 2021 heeft de wijkkerkenraad weer online met elkaar vergaderd. Hieronder een kort overzicht van de besproken punten:

Afvaardiging naar allerlei ‘organen’ blijft ongewijzigd.

  • Algemene Kerkenraad: Ronald en Jan
  • College van Kerkrentmeesters: Roel en Koen
  • Commissie Geld Werving: Huub
  • Verzamelde Kerken van Vlaardingen: Sebastiaan
  • Stuurgroep Missionair Werk: Theo
  • Raad voor het Jeugdwerk: Sebastiaan
  • Stichting Exploitatie Grote Kerk: Jan
  • College van Diakenen: Jan (hier komt nog wel een Diaken bij)

Jaarrekening van de Wijkkas 2020 is vastgesteld door de wijkkerkenraad na controle kascommissie. Deze is te vinden op de website.

Ontmoetingen met jonge gezinnen en jongeren worden de komende weken gepland. Door deze ontmoetingen hopen wij met elkaar van gedachte te wisselen over ‘onze droom’  (Zie zondagsbrief 3 mei jl.)

Positief ingestemd met advies Beroepingscommissie (zie Beroepingswerk)

Terugblik op belijdenisdienst. Mooie en waardevolle dienst. Dankbaar dat ondanks de pandemie dit voor de tweede keer door kan gaan!

Bespreking evaluatie belijdeniscatechisatie. Ds. Wim Markus heeft een afsluitende ontmoeting gehad met de belijdenisgroep. Ze kijken terug op een mooi seizoen ondanks dat het flink schakelen was van fysiek naar niet, naar online en gelukkig de afsluiting fysiek. Er kwam ook een mooi idee vanuit de groep om andere jongeren enthousiast te maken voor de belijdeniscatechisatie!

Positief besluit betreft het voornemen aanschaf kerk-app. De wijkkerkenraad is al een aantal maanden bezig om diverse aanbieders van kerk-apps te analyseren en testen. Er is nu een geschikte kerk-app gevonden die bij gaat dragen aan zowel de communicatie binnen de gemeente als de onderlinge verbondenheid. Samen met de taakgroep Communicatie gaan we verdere stappen vormen en worden de financiën doorgerekend. Wij hopen binnenkort hier meer over te kunnen vertellen.

Opruimen en klussen in de Dijk. Er wordt hard gewerkt aan het opruimen en opknappen van de Dijk. Volgende maand worden aan de Zomerstraat-zijde ook de meeste kozijnen vervangen. Er wordt nog gezocht naar mensen met een beetje kluservaring die graag een paar uur willen helpen.