De doelstelling van de taakgroep ligt op het terrein van het aansturen, signaleren van knelpunten, bezinning en het stimuleren van beleid ten aanzien van alles wat de eredienst aangaat.

Anders gezegd zijn er twee belangrijke functies:

  1. Het voorbereiden van beleid betrekking hebbend op de vormgeving en inhoud van de eredienst.
  2. Het coördineren van alle activiteiten die in en rond de eredienst plaatsvinden.

Het is niet de bedoeling dat de taakgroep allerlei taken naar zich toe trekt, maar dat zij delegeert en coördineert. De taakgroep wil ook fungeren als een denktank voor nieuwe ideeën, te putten uit de gemeente, de literatuur en de eigen beraadslagingen; de taakgroep maakt vervolgens de afweging wat wel en niet gedaan wordt. Zij geeft de kerkenraad gevraagd en ongevraagd advies. De taakgroep heeft een beleidsvoorbereidende functie ten opzichte van de kerkenraad die beleidsbepalend is en de uiteindelijke, ambtelijke, verantwoordelijkheid voor de eredienst draagt.