Taakgroep Jeugdwerk

De taak groep jeugdwerk (bestaande uit Chris Venema, (vacature), Harry Vogel, Jolanda Wildeman en Cock Wielaard) heeft in eerdere vergaderingen een aantal gebieden benoemd waarop ze zich wil bezinnen; dit als leergroep in een leertraject met als doel de opbouw van de gemeente, de bezinning op beleid en de ondersteuning van jeugdouderling en later ook jeugddiaken in uitvoering van hun taken.

Kind in de eredienst: Voor traject

Als eerste onderwerp is gekozen voor kind en eredienst. In de verslaglegging van 20 januari is aan de kerkenraad uitdrukkelijk gevraagd om het te volgen proces goed te keuren.

 1. We leggen het proces hiermee voor aan de kerkenraad. (hetgeen met deze notulen gebeurd)
 2. We organiseren een tweetal bijeenkomsten waarin we;
  • een verkenning doen op het thema en
  • we de basisprincipes opstellen.
 3. De basisprincipes worden vastgesteld
 4. Er wordt een plan uitgewerkt om de basisprincipes met de gemeente te delen en kenbaar te maken.
 5. De basisprincipes worden uitgewerkt.

Hierbij is ook aangegeven welke mensen er in eerste instantie uitgenodigd worden voor de twee bijeenkomsten.

Dit alles is door de kerkenraad goed gevonden, en met dit artikel leggen we het proces t/m stap 3 vast.

De twee avonden

In de eerste avond is geopend met een speelse vorm, waarin de deelnemers met elkaar (bijbelse)verhalen delen die iets met kinderen te maken hebben. Hierna vond een theologische verkenning plaats, waar de belangrijkste bijbel plaatsten genoemd en uitgelegd zijn.  Als tweede onderdeel vond een pedagogische verkenning plaats over het kind in deze tijd. Hiervan is een samenvatting uitgewerkt.

Na beide onderdelen is ook een verwerking gedaan met de groep over de plaats van het kind in de eredienst nu  en de beleving van kinderen daarbij. De verwerkingen waren vooraf als ‘huiswerk’ door de genodigden ontvangen. Het is door de deelnemers als een goed en leerzame avond ervaren.

In de tweede avond is ook eerst weer als intro een speelse variant gebruikt om na te denken over wat ons zelf als kind gevormd heeft als het gaat om het geloof. Vervolgens is er nog een korte bijbelse overdenking gehouden, en een terugblik op de vorige avond, en de uitleg van de basisprincipes.

Hierbij hebben drie groepen aan de hand van de Bijbelgedeelten Marcus 10:13-16 en Joz. 4:6 en Nehemia 8:3a de basisprincipes opgesteld, die met elkaar gedeeld en vergeleken en vervolgens een ranking aangebracht.

Bijzonder was wel dat er een grote overeenkomst was in de gevonden basisprincipes.

Ook deze avond werd als waardevol en leerzaam ervaren.

De gevonden basisprincipes

De gevonden basisprincipes op volgorde van ‘ranking’ en na samenvoeging (uit meerdere formulering) luiden;

 1. We willen in de gemeente kinderen laten horen,merken,weten en voelen dat ze welkom, en belangrijk zijn en dat ze erbij horen zowel bij Jezus als de gemeente.
 2. We willen elke gelegenheid aangrijpen om de kinderen in de gemeente onderwijzen en te leren en dichterbij Jezus te brengen.
 3. We willen door het aanreiken of aanwijzen van symbolen en voorbeelden (gedenktekens), ook die God ons persoonlijk gegeven heeft, vertellen wat God in ons leven betekent en kinderen uitdagen tot het stellen van vragen.
 4. We willen als jong en oud samen ons geloof beleven.
 5. We proberen zoveel mogelijk de kinderen te bemoedigen door hen goede dingen toe te wensen of het mooie dat Giod in hen gelegd heeft te benoemen, en we willen hen zegenen in de naam van Jezus Christus.
 6. We willen in de gemeente steeds weer dat de kinderen voor ons een voorbeeld, een spiegel zijn en zoeken nar mogelijkheden om te leren van hen.

Het vervolg.

Dit verslag is aan de genodigde deelnemers ter goedkeuring voorgelegd en er is om reactie verzocht.
Het is door hen goedgekeurd. Daarna is het vorgelegd aan de kerkenraad, en die heeft deze basisprincipes vastgesteld.

Vervolgens is de werkgroep nu bezig met het maken van de vervolgstappen, hierbij de meest passende werkvormen te zoeken, met ook weer deelnemers uit de gemeente.