Het woord pastoraat is afgeleid van het Griekse woord voor herder. Jezus Christus noemt zichzelf de Goede Herder.  De betekenis hiervan heeft Hij in heel Zijn leven op aarde, en in het bijzonder in Zijn offer aan het kruis laten zien. Hij bleef niet op veilige afstand, maar maakte deel uit van ons menselijk bestaan. Hij kwam in een stal, op een bruiloft, in een ziekenhuis, bij mensen thuis. Hij had contact met politieke en religieuze leiders, maar ook met buitenlanders,  zieken en hen die aan de onderkant van de maatschappij leefden. Hij ontmoette mensen in de vreugde van hun bestaan, maar ook in de diepste dalen en ging voor hen uit tot in de dood toe.

Christus zet Zijn werk voort in de gemeente. Pastoraat houdt in: Hem navolgen in het  omzien naar elkaar.
Dat betekent: elkaar bemoedigen en indien nodig daadwerkelijk helpen als daar aanleiding toe is. Ook het geven van onderricht en de eventuele correctie vanuit  de bijbel aan gezinnen en individuele leden in hun persoonlijke relatie tot de Heere God, tot elkaar en tot de wereld.

Naast de betrokkenheid van predikant, kerkelijk werker en ouderlingen binnen het pastoraat is er een pastoraal team, ouderenpastoraat, kinder/jeugdpastoraat en een nazorgteam beschikbaar. Op beleidsniveau vindt er een voortdurende bezinning plaats over diverse pastorale onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de vragen over de dienst van genezing en bevrijding in de gemeente. Graag willen we ook hierin Gods stem verstaan en daarnaar handelen.

Taakgroep pastoraat

De kerkenraad wordt op verschillende terreinen ondersteund door taakgroepen. De taakgroep pastoraat is er één van. De taakgroep heeft een coachende en coördinerende rol. Zij houdt het totaaloverzicht over het pastoraat, zoals dat gestalte krijgt binnen de gemeente, evalueert het pastorale beleid en stelt dit zo nodig bij, stimuleert tot bezinning op het pastorale vlak en doet nieuwe voorstellen aan de kerkenraad.

Aanspreekpunt voor pastoraat

Wij hebben twee vaste aanspreekpunten voor pastorale zaken in de wijkgemeente:

Ouderling P. (Peter) van der End
Tel. 010-435 24 42
E-mail: pvanderend@kpnmail.nl

Pastoraal coördinator L. (Lia) van Herpen
Tel. 010-474 05 47
06-111 80 460 (alleen d.m.v. WhatsApp of SMS)

Ook verzoeken tot voorbede in de zondagse samenkomsten kunt u via de aanspreekpunten doorgeven.

Kerkelijk werker is ds. L.J. (Bert) Scholten uit Gouda.

De wijkouderlingen

Het geregelde pastoraat in de wijken krijgt ook gestalte in het huisbezoek door de wijkouderlingen.
Zij komen alleen op bezoek, of samen met een bezoekzuster of – broeder.
Dit betreft zowel gemeenteleden die wonen binnen de grenzen van de  Wijkgemeente Grote Kerk als ook  degenen die meelevend en/of pastoraal overgeschreven zijn vanuit een andere wijkgemeente.

Het pastorale team

Pastoraat is allereerst een taak door en voor de hele gemeente. Waar dit niet toereikend is, bijvoorbeeld bij mensen die in een probleemsituatie verkeren, of door de noodzaak van een langduriger begeleiding, komt – naast en in samenwerking met de predikant of kerkelijk werker – het pastorale team in beeld.
De leden van het pastorale team zijn toegerust voor deze taak door cursussen op pastoraal en/of psychologisch gebied. Zij bieden een luisterend oor en de nodige begeleiding, maar verwijzen zo nodig ook door naar andere hulpverleners. Het pastoraal team hoopt bij te kunnen dragen aan de heelheid van de mens in relatie met God, de naaste en zichzelf.

Kinderpastoraat

Het kinderpastoraat richt zich vooral op kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. Er wordt begeleiding geboden aan een kind dat in een situatie is terecht gekomen waardoor een gezonde groei en ontwikkeling moeilijker zou kunnen verlopen.
Het doel is het herstellen en begeleiden van de gezonde ontwikkelingsmogelijkheden voor het kind, waardoor het de kans krijgt op te groeien tot een gezonde volwassen.
De leden van het kinderpastoraat hebben door middel van toerusting (div. cursussen en literatuurstudies) handvatten gekregen om op speelse wijze uw kind te begeleiden naar een mogelijke oplossing of verwerking van o.a. angst, rouw, echtscheiding, gepest worden,  …..

Aanspreekpunt is Willemijn van der Kooij, voor contact kunt u mailen naar kinderpastoraat@live.nl

Pastoraat onder Ouderen

In onze wijk functioneert een goed georganiseerd Ouderenpastoraat, dat onder leiding staat van dhr. J. van Leeuwen tel. 010- 4741575. Naast geregeld bezoeken thuis, in de ziekenhuizen en in de verpleeg- en verzorgingstehuizen door pastorale medewerkers-/sters, wordt vier keer per jaar een ouderencontact (maaltijden, reisjes) georganiseerd.

Nazorg

Natuurlijk  is er bij de kerkdiensten de mogelijkheid om na te praten met de predikant, een ouderling of misschien wel degene die naast u zit in de kerkbank.  Bij sommige ochtenddiensten die een meer uitnodigend of pastoraal karakter hebben, of de laatste zondag van het kerkelijk jaar, zijn er leden van het nazorgteam beschikbaar. U kunt met hen doorpraten over wat u bezighoudt of wat u heeft geraakt in de dienst. Ook kunt u om gebed vragen.
Coördinator van het nazorgteam is Klasien Klugkist.

Overig pastoraat en bezoekwerk

Naast het ambtelijk bezoekwerk is het onderlinge pastoraat van groot belang. Voor onderlinge ontmoeting en meeleven zijn bovendien de huiskringen onmisbaar.
Het welkom van mensen die nieuw in de wijk zijn komen wonen of mee willen gaan leven, wordt over het algemeen op prijs gesteld.
Als er een baby geboren is, kunt u een kaartje sturen naar de scriba. Vanuit het kinderpastoraat zal er een geboortebezoek worden gebracht.

Pastoraal overschrijven

Het kan voorkomen dat iemand zich meer aangetrokken voelt, om welke reden dan ook, tot een andere wijkgemeente dan die, waar men geografisch gezien, toe behoort. Voor deze gemeenteleden is er een mogelijkheid zich voor pastorale zorg te laten overschrijven naar de wijkgemeente van voorkeur. Dat wil dan zeggen dat bij een dergelijke overschrijving de wijkgemeente van voorkeur de pastorale verantwoordelijkheid overneemt van de wijk waarin men woont.
Van deze mogelijkheid van pastorale overschrijving naar een andere wijkgemeente hebben in de loop van de tijd reeds meerdere mensen gebruik gemaakt. Informeert u bij de scriba (scriba@grotekerkvlaardingen.nl) of bij het kerkelijk bureau (tel. 010-4345941) naar de mogelijkheden voor pastorale overschrijving.

Diaconaal/pastorale zorg

Binnen wijkgemeente Grote Kerk kennen we ook het verschijnsel van diaconale pastorale zorg. Het gaat er daarin vooral om de onderlinge ontmoeting van ouderen en alleenstaanden te stimuleren, door middel van verschillende activiteiten.
In het begin van het jaar houden we een broodmaaltijd en nodigen we voor de avond iemand uit om iets te vertellen. Ook treedt er wel eens een koor op. De mogelijkheid bestaat om hiervoor gehaald en weer thuis gebracht te worden.Twee keer per jaar (voor- en najaar) proberen we een reisje te maken van een halve dag. ‘s Avonds sluiten we het met elkaar af. In de tijd van advent hebben we een Kerstviering met een maaltijd.
Naast al deze activiteiten en bezoekwerk worden mensen in het voorjaar benaderd om een week met vakantie te gaan. Een vakantie die door de diaconie van de kerk wordt georganiseerd. Deze weken zijn er niet alleen voor mobiele ouderen, maar ook voor mensen die verzorging nodig hebben. Al jarenlang gaan laatstgenoemden een week naar het Roosevelthuis in Doorn.