De gemeente komt op de zondagen samen in de Rehobothkerk in een kerkdienst om 11:00 uur en een dienst om 17:00 uur. Tijdens de ochtenddiensten wordt ook gezorgd voor opvang van de kleine kinderen.

In de zondagse erediensten ligt het hart van het gemeente zijn. We belijden dat de Heere van de kerk aanwezig wil zijn, waar Zijn gemeente samenkomt in de eredienst. Het is dus ontmoetingsplek met de Levende God! Rondom het Woord van God wordt er gebeden en gedankt, beleden en gezongen, vreugde en verdriet gedeeld.

De sacramenten (de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal) worden bediend en gaven ingezameld. In de eredienst horen we niet alleen Gods Woord, maar geven we er ook antwoord op.

Het is een zegen te merken dat kinderen en jongeren ook bij de diensten betrokken zijn.We helpen elkaar om trouw en betrokken te zijn bij de erediensten.

Andere samenkomsten

Naast de erediensten op zondag zijn er nog veel andere/bijzondere samenkomsten van de gemeente:

  • Avondgebeden in de advent- en lijdenstijd op woensdagavond en in de week voor Pasen iedere avond van 19.30 tot 20.00 uur (met uitzondering van Goede Vrijdag, dan is er een kerkdienst)
  • Gemeentedag
  • Diensten op feestdagen, op bid- en dankdagen, gemeenteavonden, toerustingsavonden en kringbijeenkomsten.
  • Herdenking Kerkhervorming (rond 31 oktober)
  • Doopdiensten
  • Avondmaalsdiensten
  • Huwelijksdienst
  • Begrafenisdienst

 Doop- en Avondmaalsdiensten

Het teken en zegel van de Heilige Doop wordt bediend aan kinderen en volwassenen, nadat er één of meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden met de predikant en een ouderling over de betekenis en de consequenties van het (laten) dopen. Het laten dopen van een klein kind is zeker in onze tijd allerminst vanzelfsprekend. Als predikant en kerkenraad willen we graag spreken met mensen die hun vragen hebben rondom de Doop.

Het Heilig Avondmaal wordt in de gemeente vijf keer per jaar gevierd en staat open voor belijdende leden van de gemeente en voor hen die in hun eigen gemeente tot de Tafel van de Heere zijn toegelaten. Zij die vragen hebben over het deelnemen aan het Heilig Avondmaal, staan niet alleen en worden uitgenodigd dit met de predikant of met een ouderling te bespreken.

In de zondag voorafgaand aan de avondmaalszondag, wordt de gemeente onderwezen hoe ze zich op het Avondmaal kan voorbereiden. In deze week wordt op verzoek er ook ´Censura morum´ gehouden. Dat is een bijeenkomst, die voor alle gemeenteleden toegankelijk is, waarin wordt nagegaan of er soms hindernissen zijn voor de viering van het Avondmaal. Daar is ook gelegenheid om problemen en barrières die de viering in de weg staan, te belijden en weg te nemen. Neem hiervoor contact op met de scriba.

Huwelijksdienst

We zijn blij en dankbaar wanneer een paar het huwelijk kerkelijk wil laten inzegenen. Voor inlichtingen en afspraken kun je terecht bij de predikant of de scriba. Het is wel raadzaam om contact op te nemen, voordat de huwelijksdatum definitief is vastgesteld.

Begrafenisdienst

De gemeente wil van harte meeleven in droeve dagen. Ingeval van overlijden neemt een van de naaste familieleden zo spoedig mogelijk contact op met de predikant of bij diens afwezigheid met een van de kerkenraadsleden. De predikant overlegt met de familie over de rouwdienst. Men gelieve contact op te nemen voordat het tijdstip van de rouwdienst wordt vastgesteld.