Op 12 mei jl. heeft de wijkkerkenraad vergaderd. Onderstaand een kort overzicht van enkele agendapunten:

 • Op 24 mei is een tweede gemeenteavond over ‘vrouw en ambt’. Hiervoor hebben we de opzet besproken van deze avond.
 • De wijkkerkenraad heeft teruggeblikt op de vier kerkdiensten met begeleiding van band (verschillende samenstellingen). Hoe heb jij het ervaren? Laat het even weten aan de Dick van Keulen en Carola Stijnen.
 • De afvaardiging naar de verschillende kerkelijke organen is opnieuw bekeken en onveranderd gebleven:
 • Algemene Kerkenraad: Ronald de Heer, ds. Geert van Meijeren, Sebastiaan Vogel
 • College van Diakenen: Ton van Gilst, Korné Vermeulen, Bas van Leeuwen (afwisselend)
 • College van Kerkrentmeesters: Koen Korving
 • Werkgroep Noorderlicht: Cor Spee
 • Raad voor het Jeugdwerk: Sebastiaan Vogel
 • Verzamelde Kerken Vlaardingen: Sebastiaan Vogel
 • Commissie Geldwerving: Jan Klugkist, Huub Eschbach
 • Stuurgroep Missionair werk: Theo van Everdingen
 • Ministerie: Ds. Geert van Meijeren
 • Op zaterdag 24 juni hoopt de wijkkerkenraad een retraite te organiseren. Dit keer met een inspirerende invulling. We hopen een werkbezoek te brengen aan BLEND Bloemhof incl. een rondleiding door de wijk.
 • We gaan nadenken over een mogelijk nieuwe naam voor onze wijkgemeente. Nu we de Grote Kerk hebben verlaten is de naamgeving verwarrend. Jij mag ook meedenken, zie verderop in deze zondagsbrief.
 • De laatste hand is gelegd aan de vacaturekrant en die is vorige week gepubliceerd. Help jij mee alle vacatures te vervullen?
 • Het moderamen vergadert op woensdag 7 juni a.s. Wil jij iets aandragen? Doe dit dan vóór 2 juni a.s.

Terugblik vergadering kerkenraad – 12 april 2023

 • Terugblik op activiteiten ‘Stille Week’. Dit jaar was er afstemming nodig omdat wij als twee wijkgemeenten op bepaalde dagen activiteiten organiseerden in de Rehobothkerk. Deze afstemming en uitvoering is naar tevredenheid verlopen.
 • We hebben bij de wijkkerkenraad Centrum-West het verzoek neergelegd om de dienst op Hemelvaartsdag samen te organiseren.
 • Onze wijkkerkenraad heeft het voornemen om geen eigen kerkdienst te organiseren op de zondagochtend waarop het jaarlijkse Kerkterras plaats vindt (zondag 20 augustus a.s.). Wij vinden het belangrijk om gezamenlijk samen te komen in het Oranjepark.
 • Een afvaardiging van de wijkkerkenraad heeft een gesprek gehad met ds. René van Loon (De Samaritaan, Rotterdam). Het gesprek stond in het teken van de ervaringen van de wijkgemeente rondom het ontstaan van Noorderlicht Rotterdam. Het gesprek was waardevol en bemoedigend. Conclusie van het gesprek is: Werk samen waar het kan en geef hen de ruimte om een volwaardige wijkgemeente op te bouwen.
 • De wijkkerkenraad heeft gesproken over de uitkomsten van het Jeugdwerk-onderzoek en wil op kort termijn in gesprek met diverse jeugdleiders de uitkomsten en vervolgacties afspreken.
 • Er komt voor de zomer nog een nieuwe versie van de vacaturekrant uit. Dit is de plek om aan te geven waar nog vrijwilligers of deelnemers nodig zijn. Mail jouw vacature naar de scriba.
 • Het moderamen vergadert op woensdag 3 mei a.s. Wil jij iets aandragen? Dien dit dan in vóór 29 april a.s.

Terugblik vergadering kerkenraad – 15 maart 2023

Onderstaand een kort overzicht van de agendapunten:

 • Terugblik gemeente-avond ‘Vrouw en ambt’ met bepalen vervolgtraject. Op woensdag 24 mei volgt een verdiepende wijkavond met verder met elkaar in gesprek te gaan over wat er in de Bijbel staat.
 • Met regelmaat overleggen de moderamina van wijkgemeente Centrum West en Grote Kerk met elkaar. De samenwerking en het beide gebruiken van de Rehobothkerk verloopt erg goed. Beide gremia beraden zich nu over de verschillen in identiteit en kerkdiensten om beter te kunnen afstemmen bij welke diensten en momenten samenwerking en versterking gezocht kan worden
 • Er heeft twee weken geleden een overleg plaats gevonden tussen onze wijkdiaconie, missionair wijkteam en de diaconaal en missionair medewerkers van de PGV. Hier zijn mooie ideeën ontstaan om de rol van het Open Huis te versterken en meer te betekenen voor de wijk.
 • Een afvaardiging van de wijkkerkenraad heeft een gesprek gehad met ds. Niels de Jong (Noorderlicht Rotterdam) en binnenkort volgt een gesprek met ds. René van Loon (Samaritaan) om te leren van de ontwikkeling van Noorderlicht als startende en collega-wijkgemeente.
 • Wijkkerkenraad heeft de wens dit jaar een gemeente-dag plaats te laten vinden. We zoeken naar een mogelijke andere datum dan tweede Pinksterdag omdat veel gemeenteleden dan (gezamenlijk) een weekend weg zijn.

Wie en wat is de wijkkerkenraad?

De wijkkerkenraad geeft leiding aan de gemeente en bestaat uit verschillende ambten: predikant, ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het toezicht op en de opbouw van de gemeente. Op dit moment bestaat de kerkenraad uit 12 ambtsdragers.

De predikant is in dienst van de kerk, de andere ambtsdragers zijn vrijwilligers, die benoemd worden voor een periode van 2 of 4 jaar. Ze kunnen tweemaal voor eenzelfde periode herkozen worden. Het dagelijks bestuur van de wijkkerkenraad is het moderamen. Dit moderamen wordt jaarlijks (in de maand januari) opnieuw verkozen.

Zowel het moderamen als gehele wijkkerkenraad vergaderen maandelijks. Commissies en taakgroepen helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van beleidsbeslissingen.

Contact met het moderamen of wijkkerkenraad verloopt via de scriba:

Sebastiaan Vogel
scriba@grotekerkvlaardingen.nl

Moderamen

Het moderamen zorgt voor het dagelijks bestuur van de wijkgemeente en bereidt de agenda voor de wijkkerkenraad voor. Het moderamen heeft de mogelijkheid zelfstandig besluiten te nemen. In 2023 wordt het moderamen gevormd door:

 • Ronald de Heer (Voorzitter en Ouderling-Kerkrentmeester)
 • ds. Geert van Meijeren (Predikant)
 • Korné Vermeulen (Diaken)
 • Sebastiaan Vogel (Ouderling-Scriba)

Predikant

Onze predikant (ds. G.J. (Geert) van Meijeren) is bereikbaar via predikant@grotekerkvlaardingen.nl. 

Ouderlingen

Ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente.  Ouderlingen dragen de zorg voor de gemeente als gemeenschap. Zij zorgen ervoor – met vorming en toerusting – dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen. Samen met de predikant is hen bovendien de herderlijke zorg voor de gemeente toevertrouwd, o.a. in de vorm van pastoraat. In onze wijkkerkenraad staan 5 ouderlingen in het ambt:

 • Peter van der End (Pastoraal aanspreekpunt)
 • Cor Spee
 • Martin Kruidenier
 • Theo van Everdingen (Missionair Ouderling)
 • Sebastiaan Vogel (Ouderling-Scriba)

Ouderling-kerkrentmeester

Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester is bovendien toevertrouwd, tezamen met de andere kerkrentmeesters, de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard. Een ouderling-kerkrentmeester is zowel lid van de kerkenraad, als van het college van kerkrentmeesters. Onze wijkgemeente heeft 3 ouderling-kerkrentmeesters:

 • Ronald de Heer (Voorzitter Wijkkerkenraad)
 • Huub Eschbach
 • Dick van Keulen

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeester heeft een verantwoordelijke taak: financiën, beheer, veiligheidsbeleid, archief, personeelsbeleid, gebouwbeheer, geldwerving en KerkBalans. Een kerkrentmeester is alleen lid van het college van kerkrentmeesters.  Dit college beheert de financiën en gebouwen van de gemeente en zorgt ervoor dat de gemeente een goede en betrouwbare werkgever kan zijn. Onze wijkgemeente heeft 3 kerkrentmeesters:

 • Koen Korving (afgevaardigd plaatselijk College van Kerkrentmeesters)
 • Jan Klugkist
 • Roel van Keulen (boventallig, afgevaardigd plaatselijk College van Kerkrentmeesters)

Diakenen

De meeste diakenen zijn helpers en doeners: met een open oog voor kwetsbare mensen, voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld. Voor hun werk kunnen zij inspiratie en ondersteuning vinden bij Kerk in Actie, het programma Zending en Werelddiaconaat van de Protestantse Kerk. Een diaken is lid van de kerkenraad, die leiding geeft aan het leven en werken van de gemeente. Bovendien zijn diakenen, als college van diakenen, verantwoordelijk voor de diaconale gelden die zij bij elkaar brengen, beheren en besteden.

In feite is elk gemeentelid diaken. Jong en oud, rijk of arm. Het is daarbij belangrijk dat elk gemeentelid zich niet afvraagt wát hij of zij allemaal moet doen, maar zich afvraagt wat hij of zij per dag kan en mag doen! Want sámen willen we een gemeente van Christus zijn. We hebben in het diaconaat de Bijbelse opdracht om uiteindelijk daar aanwezig te zijn en te blijven waar andere vormen van zorg- en hulpverlening zich hebben teruggetrokken. Zowel bij actuele noodsituaties in de wereld, als in het ‘klein’ in Vlaardingen. Dit houdt ook in, dat we zoeken naar oplossingen voor omstandigheden in de samenleving, die knelsituaties veroorzaken. Dit kan direct als naaste of door in overleg met organen van de burgerlijke overheid of met behulp van initiatieven als Commissie Maatschappelijk Werk, Schulp Hulpmaatje, Open Huis en activiteiten vanuit de wijkdiaconie.

In onze wijkkerkenraad staan op dit moment 3 diakenen in het ambt:

 • Bas van Leeuwen
 • Korné Vermeulen
 • Ton van Gilst