Op 14 juni 2023 heeft de wijkkerkenraad haar laatste vergadering gehad voor de zomervakantie. Hierbij een korte weergave van de besproken punten:

 • Terugblik viering Heilig Avondmaal met enkele aandachtspunten voor volgende keer
 • Terugblik en Evaluatie tweede gemeente-avond over ‘vrouw en ambt’. Bespreking toekomstig traject. Voor de uitkomst zie ZB van vorige week.
 • Uitnodigen taakgroep Communicatie (Moderamen Juli) en taakgroep Ouderenwerk (Moderamen september)
 • Dringende hulp nodig bij klussen en schoonmaak Rehobothkerk
 • Voorgestelde consideraties besproken vanuit de kerkorde
 • Vooruitblik kerkenraadsretraite (24-juni) naar BLEND Rotterdam

Het moderamen vergadert op 5 juli a.s. Punten kunnen worden ingediend tot en met 1 juli bij de scriba. De kerkenraad komt in september weer formeel bij elkaar.


Wie en wat is de wijkkerkenraad?

De wijkkerkenraad geeft leiding aan de gemeente en bestaat uit verschillende ambten: predikant, ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het toezicht op en de opbouw van de gemeente. Op dit moment bestaat de kerkenraad uit 12 ambtsdragers.

De predikant is in dienst van de kerk, de andere ambtsdragers zijn vrijwilligers, die benoemd worden voor een periode van 2 of 4 jaar. Ze kunnen tweemaal voor eenzelfde periode herkozen worden. Het dagelijks bestuur van de wijkkerkenraad is het moderamen. Dit moderamen wordt jaarlijks (in de maand januari) opnieuw verkozen.

Zowel het moderamen als gehele wijkkerkenraad vergaderen maandelijks. Commissies en taakgroepen helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van beleidsbeslissingen.

Contact met het moderamen of wijkkerkenraad verloopt via de scriba:

Sebastiaan Vogel
scriba@grotekerkvlaardingen.nl

Moderamen

Het moderamen zorgt voor het dagelijks bestuur van de wijkgemeente en bereidt de agenda voor de wijkkerkenraad voor. Het moderamen heeft de mogelijkheid zelfstandig besluiten te nemen. In 2023 wordt het moderamen gevormd door:

 • Ronald de Heer (Voorzitter en Ouderling-Kerkrentmeester)
 • ds. Geert van Meijeren (Predikant)
 • Korné Vermeulen (Diaken)
 • Sebastiaan Vogel (Ouderling-Scriba)

Predikant

Onze predikant (ds. G.J. (Geert) van Meijeren) is bereikbaar via predikant@grotekerkvlaardingen.nl. 

Ouderlingen

Ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente.  Ouderlingen dragen de zorg voor de gemeente als gemeenschap. Zij zorgen ervoor – met vorming en toerusting – dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen. Samen met de predikant is hen bovendien de herderlijke zorg voor de gemeente toevertrouwd, o.a. in de vorm van pastoraat. In onze wijkkerkenraad staan 5 ouderlingen in het ambt:

 • Peter van der End (Pastoraal aanspreekpunt)
 • Cor Spee
 • Martin Kruidenier
 • Theo van Everdingen (Missionair Ouderling)
 • Sebastiaan Vogel (Ouderling-Scriba)

Ouderling-kerkrentmeester

Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester is bovendien toevertrouwd, tezamen met de andere kerkrentmeesters, de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard. Een ouderling-kerkrentmeester is zowel lid van de kerkenraad, als van het college van kerkrentmeesters. Onze wijkgemeente heeft 3 ouderling-kerkrentmeesters:

 • Ronald de Heer (Voorzitter Wijkkerkenraad)
 • Huub Eschbach
 • Dick van Keulen

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeester heeft een verantwoordelijke taak: financiën, beheer, veiligheidsbeleid, archief, personeelsbeleid, gebouwbeheer, geldwerving en KerkBalans. Een kerkrentmeester is alleen lid van het college van kerkrentmeesters.  Dit college beheert de financiën en gebouwen van de gemeente en zorgt ervoor dat de gemeente een goede en betrouwbare werkgever kan zijn. Onze wijkgemeente heeft 3 kerkrentmeesters:

 • Koen Korving (afgevaardigd plaatselijk College van Kerkrentmeesters)
 • Jan Klugkist
 • Roel van Keulen (boventallig, afgevaardigd plaatselijk College van Kerkrentmeesters)

Diakenen

De meeste diakenen zijn helpers en doeners: met een open oog voor kwetsbare mensen, voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld. Voor hun werk kunnen zij inspiratie en ondersteuning vinden bij Kerk in Actie, het programma Zending en Werelddiaconaat van de Protestantse Kerk. Een diaken is lid van de kerkenraad, die leiding geeft aan het leven en werken van de gemeente. Bovendien zijn diakenen, als college van diakenen, verantwoordelijk voor de diaconale gelden die zij bij elkaar brengen, beheren en besteden.

In feite is elk gemeentelid diaken. Jong en oud, rijk of arm. Het is daarbij belangrijk dat elk gemeentelid zich niet afvraagt wát hij of zij allemaal moet doen, maar zich afvraagt wat hij of zij per dag kan en mag doen! Want sámen willen we een gemeente van Christus zijn. We hebben in het diaconaat de Bijbelse opdracht om uiteindelijk daar aanwezig te zijn en te blijven waar andere vormen van zorg- en hulpverlening zich hebben teruggetrokken. Zowel bij actuele noodsituaties in de wereld, als in het ‘klein’ in Vlaardingen. Dit houdt ook in, dat we zoeken naar oplossingen voor omstandigheden in de samenleving, die knelsituaties veroorzaken. Dit kan direct als naaste of door in overleg met organen van de burgerlijke overheid of met behulp van initiatieven als Commissie Maatschappelijk Werk, Schulp Hulpmaatje, Open Huis en activiteiten vanuit de wijkdiaconie.

In onze wijkkerkenraad staan op dit moment 3 diakenen in het ambt:

 • Bas van Leeuwen
 • Korné Vermeulen
 • Ton van Gilst