Op 10 april jl. heeft de wijkkerkenraad vergaderd. Hierbij een korte terugkoppeling:

 • De interim predikant heeft voor zijn opdrachten ons als wijkkerkenraad een vragenlijst gestuurd om te beantwoorden. Dit waren vragen over onze zienswijze op de visie van de PGV, maar ook over de toekomst waarin intensievere samenwerking onvermijdelijk is. Wij nodigen iedereen uit hierover mee te praten in de komende gespreksmomenten.
 • De wijkkerkenraad heeft besloten om het ambt van Huub Eschbach anders in te vullen. Op dit moment vervult Huub het ambt van ouderling-kerkrentmeester met financiële focus. Huub zal zich gaan richten op het onderwerp gebed. Dus Huub wordt Ouderling met aan- dachtsgebied gebed oftewel Gebedsouderling. Enerzijds vanuit het verlangen en roeping van Huub zelf, anderzijds omdat wij als wijkkerkenraad gebed willen stimuleren in de gemeente.
 • Eind dit jaar lopen er meerdere ambtstermijnen af binnen de wijkkerkenraad. Dit betekent dat wij mogelijk (bij niet verlengen) meerdere nieuwe ambtsdragers zoeken. Wil jij hiervoor bidden? Mocht je het verlangen hebben binnen de wijkkerkenraad een ambt te vervullen neem dan contact op met iemand van het moderamen.
 • Al langere tijd loopt de besluitvorming over de nieuwe naam voor onze wijkgemeente. Omdat de verschillen binnen de stemming niet overduidelijk waren en het aantal stemmen groter had kunnen zijn hebben wij nog andere manieren verkend om tot een nieuwe naam te komen. Uiteindelijk hebben wij besloten om de Algemene Kerkenraad te verzoeken te naam te mogen wijzigen naar: Protestantse Gemeente Het Kruispunt. Dit was de naam met de meeste stemmen. Het verzoek wordt komende week besproken binnen de Algemene Kerkenraad en zal daarna nog door het breed moderamen van de Classis Zuid Holland Zuid moeten worden geaccordeerd.
 • Er is begin deze maand een ontmoeting geweest tussen het moderamen het een afvaardiging van de leiding van de Kinderdienst. Hierin zijn allerlei praktische aandachtspunten en ervaringen gedeeld. Het moderamen probeert om de maand altijd een afvaardiging van een samenwerking of club uit te nodigen om even bij te praten.

Vanwege Jeugdweekend is de eerstvolgende vergadering van de wijkkerkenraad verplaatst en al voorbereid door het moderamen. Mocht je iets willen inbrengen bij de wijkkerkenraad kan dat voor de vergadering van juni. De deadline voor het aanleveren is vrijdag 31 mei a.s.

Uitbreiding Wijkkerkenraadsvergaderingen

Zoals al eerder te lezen is geweest was het verlangen van de wijkkerkenraad om enkele jongeren toe te voegen aan de wijkkerkenraadvergaderingen. Wij zijn blij dat Eline van Rossum en Seth Heijndijk vanaf afgelopen vergadering zijn aangesloten. Wij vinden het belangrijk dat ook de groep onder de 30 jaar is vertegenwoordigd in de wijkkerkenraad. Eline en Seth bekleden geen ambt maar hebben wel vertrouwelijkheid beloofd. Mochten jongeren dus iets voor de wijkkerkenraad hebben dan zijn Eline en Seth nog een extra ingang.


  Op 14 maart heeft de kerkenraad weer een vergadering gehad. Hieronder een kort overzicht van de besproken punten:

  • We hebben een ontmoeting gehad met de initiatiefnemers van het Noorderlicht Vlaardingen om terug te kijken op de afgelopen periode en vooruit te blikken op de toekomst. Hierin hebben we gekeken naar mogelijkheden om samen te werken.
  • Er moet een nieuw beleidsplan worden geschreven voor de wijkgemeente en wijkkerkenraad. We hebben het plan van aanpak besproken en de onderdelen verdeeld over de wijkkerkenraadsleden. We hopen in de laatste vergadering voor de zomervakantie een eerste concept af te hebben. Dit kunnen we na de zomer met de gemeente bespreken en doordenken.
  • Er zijn afspraken en plannen gemaakt om de techniek verder te verbeteren. Hierin zal onder andere een pilot worden gehouden met een groot LED-scherm en een beamer om liedteksten te presenteren en de dienst te ondersteunen.
  • We zoeken een nieuwe kerkrentmeester (zonder ambt) en een ouderling-kerkrentmeester. Binnenkort wordt je gevraagd namen aan te leveren. Denk hier vast over na. Het moderamen heeft onder leiding van een gespreksleider het jaargesprek gevoerd met Geert. We kijken terug op een intensief maar positief jaar.
  • Het moderamen heeft weer een overleg gehad met het moderamen van de Fonteinkerk. Hierin zijn verdere plannen gemaakt om vaker samen te werken. Binnenkort zullen we wat meer uitleggen over de gedachte achter de samenwerking.
  • De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 10 april. Indien je iets wilt inbrengen kan dit tot 1 april a.s.

  Op woensdag 14 februari 2024 heeft de wijkkerkenraad een vergadering gehad. Hierbij een korte terugkoppeling van de besproken punten:

  • Samen met Centrum-West heeft een werkgroep de afgelopen tijd nagedacht over het aantal benodigde vierkante meters in de toekomst. Het resultaat is gepresenteerd in de wijkkerkenraden en geaccordeerd. Hiermee sorteren wij alvast voor op het toekomstige huisvestingsvraagstuk binnen de PGV.
  • De benoeming van Koen Korving als ouderling-kerkrentmeester is onder voorbehoud van eventuele bezwaren vastgesteld.
  • We hopen op kort termijn een gesprek te plannen met de initiatiefnemers van het Noorderlicht om terug te blikken op de afgelopen periode en vooruit te kijken.
  • Geert is weer aan het werk. We hebben gekeken welke taken hij voor nu wel en niet oppakt.
  • Het moderamen heeft begin deze maand een overleg gehad met een afvaardiging van de zondagavondclub. Hoofdonderwerpen waren de borging van voldoende leiding en de teruglopende opkomst van jongeren. Hiervoor zijn wederzijdse en gezamenlijke acties afgesproken.
  • Theo heeft een uitgebreide update gegeven van alle missionaire activiteiten van het afgelopen jaar en de activiteiten die op dit moment lopen of gaan starten. Als inspiratie bevelen wij de Missionaire Trendrede 2024 (van Kees van Ekris) aan.
  • Op Paasmorgen wordt de belijdenisdienst georganiseerd.
  • Eind deze maand staat een overleg gepland over de geluidstechniek in de Rehobothkerk en de grote wens om op kort termijn tv-schermen in de kerkzaal op te hangen.
  • De twee logo’s zijn besproken voor onze nieuwe naam voor de wijkgemeente. Stem van harte mee!

  Op woensdag 6 maart 2024 vergadert het moderamen weer om de agenda voor de volgende wijkkerkenraadsvergadering samen te stellen. Wil je iets inbrengen? Stuur dit dan voor 2 maart naar de scriba.


  Niet ouder dan 25 jaar? Wij zoeken jou!

  Als wijkkerkenraad hebben wij het voornemen om jongeren meer te betrekken bij onze taak als kerkenraad. Daarom zijn wij op zoek naar jongeren die met ons mee willen denken en praten. Wil jij samen met een andere jongere bij onze maandelijkse vergadering aansluiten dan hoor ik het graag van je! Wij vergaderen (bijna) altijd op de tweede woensdag van de maand tussen 19.45-22.00 uur.

  Het is altijd gezellig en als het nodig is halen wij je op en brengen je ook weer thuis! Als we een groepje hebben gaan we snel van start!


  Op woensdag 10 januari heeft de wijkkerkenraad haar eerste vergadering van dit kalenderjaar gehad. Hieronder een overzicht van een aantal besproken punten:

  • Als opening voor de vergadering gebruiken wij het boekje ‘Samen Jong’. In hoofdstuk vier staat de uitspraak: ‘Pas op als je voor mensen gaat bidden, dan ga je van ze houden’. Dit hebben wij in de praktijk gebracht door de tijd te nemen en te bidden voor jongeren (bij naam) in onze wijkgemeente.
  • We hebben teruggeblikt op de kerst- en eindjaardiensten. Hierin hebben we vooral stil gestaan bij de samenwerking met Centrum West. We mogen terugkijken op mooie diensten.
  • Het moderamen voor 2024 is gekozen. Dit heb je in de Zondagsbrief van vorige week kunnen lezen.
  • Als wijkkerkenraad hebben we gesproken over de rol van het gebed in en rond de diensten en in de wijkgemeente.
  • Er is een jaargesprek gepland met Geert.
  • We hebben onderzocht of Donkey Touch (een nieuwe mogelijkheid om voor de collecte te geven) voor onze wijkgemeente een meerwaarde heeft. Dit vonden wij niet voldoende om te gaan gebruiken.
  • We hebben ingestemd met de door de Classis toegestuurde consideraties op de kerkorde. Deze gingen over het verstrekken van een visitatierapport aan het breed-moderamen.
  • Er is een afscheid/herbevestiging/bevestigingsdienst ambtsdragers gepland op 3 maart a.s. Hierover binnenkort meer.

  Het moderamen vergadert op 7 februari a.s. om de agenda van de eerstvolgende kerkenraadsvergadering vast te stellen. Mocht je iets willen inbrengen dan kan dit tot 1 februari a.s.


  Op 8 november had de kerkenraad een vergadering. Hieronder een korte weergave van besproken punten:

  • Het moderamen heeft eind oktober een ontmoeting gehad met het moderamen van NGK de Fontein. Dit was een prettige bijeenkomst waarin is besproken om komend jaar elkaar vaker op te zoeken en samen te werken. Dit hopen wij tot stand te brengen door de jeugdclubs en catechisatie-groepen (verder) met elkaar kennis te laten maken, in de zomerperiode af en toe een dienst samen te organiseren en elkaars predikanten een keer te ontvangen.
  • Er zijn vernieuwde afspraken gemaakt binnen de pastorale coördinatie. Hierbij zal ouderling Peter van der End het stukje meeleven op zich nemen in de Zondagsbrief. Mocht je een adres willen hebben van een gemeentelid dat niet in de app staat kun je de scriba benaderen.
  • Samen met het moderamen van Centrum West zijn afspraken gemaakt omtrent ‘bijzondere diensten’ rondom kerst en in het komende jaar.
  • Er worden vieringen van het Heilig Avondmaal in zorgcentrum Uitzicht gepland.
  • Voor de nieuwe naam van onze wijkgemeente zijn twee namen overgebleven na de beoordeling door jullie. Deze zullen binnenkort verder gepresenteerd worden om uiteindelijk een keuze te maken.

  Het moderamen van onze wijkgemeente vergadert weer op 6 december. Mocht je agendapunten willen aandragen voor de wijkkerkenraad is het verzoek deze voor 2 december aan te dragen bij de scriba.


  Wie en wat is de wijkkerkenraad?

  De wijkkerkenraad geeft leiding aan de gemeente en bestaat uit verschillende ambten: predikant, ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het toezicht op en de opbouw van de gemeente. Op dit moment bestaat de kerkenraad uit 12 ambtsdragers.

  De predikant is in dienst van de kerk, de andere ambtsdragers zijn vrijwilligers, die benoemd worden voor een periode van 2 of 4 jaar. Ze kunnen tweemaal voor eenzelfde periode herkozen worden. Het dagelijks bestuur van de wijkkerkenraad is het moderamen. Dit moderamen wordt jaarlijks (in de maand januari) opnieuw verkozen.

  Zowel het moderamen als gehele wijkkerkenraad vergaderen maandelijks. Commissies en taakgroepen helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van beleidsbeslissingen.

  Contact met het moderamen of wijkkerkenraad verloopt via de scriba:

  Sebastiaan Vogel
  scriba@grotekerkvlaardingen.nl

  Moderamen

  Het moderamen zorgt voor het dagelijks bestuur van de wijkgemeente en bereidt de agenda voor de wijkkerkenraad voor. Het moderamen heeft de mogelijkheid zelfstandig besluiten te nemen. In 2023 wordt het moderamen gevormd door:

  • Ronald de Heer (Voorzitter en Ouderling-Kerkrentmeester)
  • ds. Geert van Meijeren (Predikant)
  • Korné Vermeulen (Diaken)
  • Sebastiaan Vogel (Ouderling-Scriba)

  Predikant

  Onze predikant (ds. G.J. (Geert) van Meijeren) is bereikbaar via predikant@grotekerkvlaardingen.nl. 

  Ouderlingen

  Ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente.  Ouderlingen dragen de zorg voor de gemeente als gemeenschap. Zij zorgen ervoor – met vorming en toerusting – dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen. Samen met de predikant is hen bovendien de herderlijke zorg voor de gemeente toevertrouwd, o.a. in de vorm van pastoraat. In onze wijkkerkenraad staan 5 ouderlingen in het ambt:

  • Peter van der End (Pastoraal aanspreekpunt)
  • Cor Spee
  • Martin Kruidenier
  • Theo van Everdingen (Missionair Ouderling)
  • Sebastiaan Vogel (Ouderling-Scriba)

  Ouderling-kerkrentmeester

  Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester is bovendien toevertrouwd, tezamen met de andere kerkrentmeesters, de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard. Een ouderling-kerkrentmeester is zowel lid van de kerkenraad, als van het college van kerkrentmeesters. Onze wijkgemeente heeft 3 ouderling-kerkrentmeesters:

  • Ronald de Heer (Voorzitter Wijkkerkenraad)
  • Huub Eschbach
  • Dick van Keulen

  Kerkrentmeesters

  De kerkrentmeester heeft een verantwoordelijke taak: financiën, beheer, veiligheidsbeleid, archief, personeelsbeleid, gebouwbeheer, geldwerving en KerkBalans. Een kerkrentmeester is alleen lid van het college van kerkrentmeesters.  Dit college beheert de financiën en gebouwen van de gemeente en zorgt ervoor dat de gemeente een goede en betrouwbare werkgever kan zijn. Onze wijkgemeente heeft 3 kerkrentmeesters:

  • Koen Korving (afgevaardigd plaatselijk College van Kerkrentmeesters)
  • Jan Klugkist
  • Roel van Keulen (boventallig, afgevaardigd plaatselijk College van Kerkrentmeesters)

  Diakenen

  De meeste diakenen zijn helpers en doeners: met een open oog voor kwetsbare mensen, voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld. Voor hun werk kunnen zij inspiratie en ondersteuning vinden bij Kerk in Actie, het programma Zending en Werelddiaconaat van de Protestantse Kerk. Een diaken is lid van de kerkenraad, die leiding geeft aan het leven en werken van de gemeente. Bovendien zijn diakenen, als college van diakenen, verantwoordelijk voor de diaconale gelden die zij bij elkaar brengen, beheren en besteden.

  In feite is elk gemeentelid diaken. Jong en oud, rijk of arm. Het is daarbij belangrijk dat elk gemeentelid zich niet afvraagt wát hij of zij allemaal moet doen, maar zich afvraagt wat hij of zij per dag kan en mag doen! Want sámen willen we een gemeente van Christus zijn. We hebben in het diaconaat de Bijbelse opdracht om uiteindelijk daar aanwezig te zijn en te blijven waar andere vormen van zorg- en hulpverlening zich hebben teruggetrokken. Zowel bij actuele noodsituaties in de wereld, als in het ‘klein’ in Vlaardingen. Dit houdt ook in, dat we zoeken naar oplossingen voor omstandigheden in de samenleving, die knelsituaties veroorzaken. Dit kan direct als naaste of door in overleg met organen van de burgerlijke overheid of met behulp van initiatieven als Commissie Maatschappelijk Werk, Schulp Hulpmaatje, Open Huis en activiteiten vanuit de wijkdiaconie.

  In onze wijkkerkenraad staan op dit moment 3 diakenen in het ambt:

  • Bas van Leeuwen
  • Korné Vermeulen
  • Ton van Gilst