UPDATE VANUIT DE WIJKKERKENRAAD

Woensdag 13 januari 2021 heeft de wijkkerkenraad online vergaderd. Hieronder een kort overzicht van een aantal van de besproken punten:

* Verkiezing moderamen (zie boven).
Stand van zaken beroepingswerk en stemming nieuwe samenstelling beroepingscommissie.

* Stand van zaken Toekomst Grote Kerk. Tussentijds rapport besproken over toekomst van de Grote Kerk (gebouw). Zodra er meer concrete informatie is brengen we u op de hoogte.

* Terugblik en evaluatie viering Heilig Avondmaal (13 december jl.). Positief bevallen (gezien de omstandigheden). Indien de situatie het toe laat vieren we in deze vorm het Heilig Avondmaal op 14 februari, 18 april en 20 juni. De WhatsApp-groep werd als waardevolle aanvulling ervaren.


* Terugblik en evaluatie kerst(avond) viering.
Positieve avond met aardig veel kijkers op YouTube. Complimenten aan de musici, zangers, sprekers en bovenal het Streamteam (techniek).

De volgende wijkkerkenraadsvergadering staat gepland op 10 februari 2021. Agendapunten bij voorkeur indienen voor 1 februari 2021 via de scriba.

De wijkkerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Die bestaat uit een predikant, ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het toezicht op en d opbouw van de gemeente. Op dit moment bestaat de kerkenraad uit 13 personen.

De predikant is in dienst van de kerk, de andere ambtsdragers zijn vrijwilligers, die benoemd worden voor een periode van 2 of 4 jaar. Ze kunnen tweemaal voor eenzelfde periode herkozen worden. Het dagelijks bestuur van de wijkkerkenraad is het moderamen. Dit moderamen wordt jaarlijks (in de maand januari) opnieuw verkozen.

Zowel het moderamen als gehele wijkkerkenraad vergaderen maandelijks. Commissies en taakgroepen helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van beleidsbeslissingen.

Contact met het moderamen of wijkkerkenraad verloopt via de scriba:

Sebastiaan Vogel
scriba@grotekerkvlaardingen.nl
06 480 182 88

Moderamen

Het moderamen zorgt voor het dagelijks bestuur van de wijkgemeente en bereidt de agenda voor de wijkkerkenraad voor. Het moderamen heeft de mogelijkheid zelfstandig besluiten te nemen. In seizoen 2019-2020 wordt het moderamen gevormd door:

 • Ronald de Heer (Voorzitter Moderamen en Ouderling-Kerkrentmeester)
 • Jan van der Sar (Diaken)
 • Sebastiaan Vogel (Ouderling-Scriba)
 • Predikant (vacant) vertegenwoordigd door de consulent

Predikant

Op dit moment heeft onze wijkgemeente geen predikant. We noemen dit ook wel vacant. Door middel van het beroepingswerk hopen we een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente te vinden. Meer informatie leest u onder de tab ‘Beroepingswerk‘. In de vacante periode wordt de wijkkerkenraad ondersteunt door een consulent: ds. W. Markus uit Bergschenhoek.

Ouderlingen

Ouderlingen zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente.  Ouderlingen dragen de zorg voor de gemeente als gemeenschap. Zij zorgen ervoor – met vorming en toerusting – dat de gemeente haar pastorale en missionaire roeping kan vervullen. Samen met de predikant is hen bovendien de herderlijke zorg voor de gemeente toevertrouwd, o.a. in de vorm van pastoraat. In onze wijkkerkenraad zijn 5 ouderlingen actief:

 • Peter van der End (Pastoraal aanspreekpunt)
 • Cor Spee
 • Martin Kruidenier
 • Theo van Everdingen (Missionair Ouderling)
 • Sebastiaan Vogel (Ouderling-Scriba)

Ouderling-kerkrentmeester

Aan de ouderlingen die in het bijzonder zijn aangewezen tot kerkrentmeester is bovendien toevertrouwd, tezamen met de andere kerkrentmeesters, de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard. Een ouderling-kerkrentmeester is zowel lid van de kerkenraad, als van het college van kerkrentmeesters. Onze wijkgemeente heeft 3 ouderling-kerkrentmeesters:

 • Ronald de Heer (Voorzitter Wijkkerkenraad)
 • Huub Eschbach
 • Dick van Keulen

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeester heeft een verantwoordelijke taak: financiën, beheer, veiligheidsbeleid, archief, personeelsbeleid, geldwerving en Kerkbalans. Een kerkrentmeester is alleen lid van het college van kerkrentmeesters.  Dit college beheert de financiën en gebouwen van de gemeente en zorgt ervoor dat de gemeente een goede en betrouwbare werkgever kan zijn. Onze wijkgemeente heeft 1 kerkrentmeester:

 • Koen Korving

Diakenen

De meeste diakenen zijn helpers en doeners: met een open oog voor kwetsbare mensen, voor mensen die onrechtvaardig worden behandeld. Voor hun werk kunnen zij inspiratie en ondersteuning vinden bij Kerk in Actie, het programma Zending en Werelddiaconaat van de Protestantse Kerk. Een diaken is lid van de kerkenraad, die leiding geeft aan het leven en werken van de gemeente. Bovendien zijn diakenen, als college van diakenen, verantwoordelijk voor de diaconale gelden die zij bij elkaar brengen, beheren en besteden.

In feite is elk gemeentelid diaken. Jong en oud, rijk of arm. Het is daarbij belangrijk dat elk gemeentelid zich niet afvraagt wát hij of zij allemaal moet doen, maar zich afvraagt wat hij of zij per dag kan en mag doen! Want sámen willen we een gemeente van Christus zijn. We hebben in het diaconaat de Bijbelse opdracht om uiteindelijk daar aanwezig te zijn en te blijven waar andere vormen van zorg- en hulpverlening zich hebben teruggetrokken. Zowel bij actuele noodsituaties in de wereld, als in het ‘klein’ in Vlaardingen. Dit houdt ook in, dat we zoeken naar oplossingen voor omstandigheden in de samenleving, die knelsituaties veroorzaken. Dit kan direct als naaste of door in overleg met organen van de burgerlijke overheid of met behulp van initiatieven als Commissie Maatschappelijk Werk, Schulp Hulpmaatje, Open Huis en activiteiten vanuit de wijkdiaconie.

In onze wijkkerkenraad zijn op dit moment 4 diakenen aanwezig:

 • Jan van der Sar
 • Ilan Peters
 • Henk Westerdijk
 • Korné Vermeulen

Boventallig lid wijkkerkenraad

In onze wijkgemeente hebben wij ook nog een boventallig lid van de wijkkerkenraad. Roel van Keulen is als coördinator gastpredikanten en lid van het bovenplaatselijk college van Kerkrentmeesters met aandachtsgebied gebouwonderhoud bij de meeste vergaderingen van de wijkkerkenraad en moderamen aanwezig.