Bouwen op goede grond

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Vlaardingen (PGV) heeft in oktober 2021 de opdracht verstrekt aan een speciaal gevormde commissie om met concrete plannen, aanbevelingen en suggesties te komen voor de toekomst van de PGV. De opdracht is gegeven vanwege de grote urgentie. Bijna 2/3 van de leden van de PGV is inmiddels ouder dan 70 jaar. Daarnaast zijn de leden onvoldoende tevreden met het huidige aanbod van de PGV.

Het volledige rapport is hier lezen.

Reactie Toekomstvisie Bouwen op goede grond

De wijkkerkenraad heeft het antwoord geformuleerd en verstuurd aan de Algemene Kerkenraad op het rapport Bouwen op goede grond. De wijkavond van 19 april jl. heeft geholpen om het antwoord te formuleren. Het antwoord wordt op een later moment gedeeld, maar bevat op hoofdlijnen:
Aanpassing voorgestelde visie PGV door benadrukken relatie met Christus (verticale lijn). Ons advies is de woorden ‘met Christus’ toe te voegen zodat de visie wordt:

“De Protestantse gemeente te Vlaardingen wil een thuis zijn voor mensen in hun diversiteit en eigenheid die vanuit het geloof in God verlangend uitzien naar de ontmoeting met Christus en de ander.”

Behouden van de huidige organisatiestructuur. Dit wil zeggen behoud van de wijkkerkenraden en Algemene Kerkenraad zodat de eigen identiteit van de wijkgemeenten behouden blijft. Daarbij zullen om het vertrouwen in de Algemene Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters te herstellen, leden vervangen worden waarbij geselecteerd wordt op bestuurlijke competenties en ervaring. Geestelijke gaven en roeping spelen daarbij ook een rol.
Het starten van een pioniersplek voor jonge gezinnen zien wij als bedreiging voor onze wijkgemeente. Dit zou een ‘amputatie’ van leden onder de 50 jaar kunnen veroorzaken. Tegelijkertijd zien wij het verlangen naar een andere manier van kerk-zijn. Daarom hebben wij opgeroepen om te onderzoeken of samenwerking mogelijk is tussen onze wijkgemeente en een eventuele pioniersplek.
Binnen het pastoraat is centralisatie en samenwerking een kans, maar gemeenteleden in verzorgingstehuizen moeten altijd een voorkeur kunnen uitspreken voor een pastorale medewerker uit een bepaalde wijkgemeente.
Financieel investeren in vernieuwing zien wij als positieve ontwikkeling maar wij adviseren het beleid de komende jaren zo te wijzigen dat er vanaf 2025 een begrotingsevenwicht zichtbaar wordt en verdere ingrijpende maatregelen na 2025 kunnen worden vermeden.

Verder in gesprek over de toekomst

Op zondagavond 3 juli jl. is onze wijkgemeente verder in gesprek gegaan over de toekomst. Het verslag van deze avond is hieronder te lezen.