Zondagsbrieven


 

Belangrijke data

 
 • 25 januari, 20:15 uur Bijbelkring De Ontmoeting @online 

Vacature predikant

Zoals in december al aangekondigd is de wijkkerkenraad met de beroepingscommissie een tweede spoor gestart. Hierin wordt een vacature geplaatst in diverse bladen en media om op die manier in contact te komen met predikanten. In die gesprekken hopen wij een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente te vinden. De vacature is te vinden op: www.grotekerkvlaardingen.nl/vacature-predikant

Wij vragen je gebed voor:

 • Dank voor de moed dit tweede spoor in te zetten;
 • bid voor een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente.

Corona-maatregelen

Vanaf zondag 23 januari 2022 zijn kerkdiensten weer (beperkt) toegankelijk voor bezoekers. Diensten blijven ook live online te volgen op YouTube en via audio op Kerkomroep. Voor ochtenddiensten moet vooraf gereserveerd worden, middagdiensten zijn zonder reservering toegankelijk.
In overleg met de Kinderdienst is besloten om in de maand januari 2022 nog geen Kinderdienst te faciliteren. Vanaf volgende maand worden de mogelijkheden opnieuw bekeken. Kinderen zijn welkom in de kerkdiensten.

Overzicht wijzigingen:

 • Ochtenddienst: max. 50 bezoekers met reserveren;
 • Middagdienst: max. 50 bezoekers zonder reserveren;
 • Zitplaatsen zelf uitkiezen op 1,5 meter tussen huishoudens;
 • Ingetogen zingen met voorzangers;
 • Mondkapjes bij binnenkomst, vertrek en verplaatsing;
 • Vertrek op instructie ambtsdrager;
 • Activiteiten in de Dijk toegestaan (op 1,5 meter) met reservering via de scriba;
 • Jeugdwerk start weer op;
 • Kinderdienst start nog niet op (in overleg);
 • Catechisatie start nog niet op (in overleg).

VakantieBijbelWeek 2022

Na overleg in de voorbereidingscommissie hebben we besloten dat we de VakantieBijbelweek dit jaar niet live gaan organiseren. De reden is dat er bij de VBW veel verschillende kinderen komen uit verschillende gezinnen, van verschillende scholen en daardoor de kans op besmetting reëel is.
Maar….. natuurlijk gaan we de VakantieBijbelweek wel organiseren! Wat gaat er gebeuren:
De VBW is voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar, u kunt uw kind opgeven voor de VBW door te mailen naar: Centine van der Sar, cvdsar@icloud.com, doe dit voor vrijdag 4 februari aanstaande!
Daarnaast krijgen ouders van wie wij een emailadres hebben, een mail met de vraag of hun kind(eren) weer mee wil(len) doen. Ouders kunnen dit doorgeven voor vrijdag 4 februari zodat wij weten hoeveel spullen we in kunnen gaan kopen.
Het thema dit jaar is: “Hallo, Contact”. We horen in de Bijvelverhalen hoe Jezus de mensen roept en opzoekt, hoe Hij in gesprek is met mensen en zo laat zien wie Hij is. De Bijbelverhalen worden online verteld, daarbij zijn er ook online liedjes die erbij horen en een aantal sketches. De kinderen krijgen een “surprisetas” met daarin iets wat ze kunnen bakken en uit kunnen delen aan andere mensen.
Denk bijv. aan ouderen, buren of mensen die alleen zijn. Zo kunnen ook zij contact maken. Op maandag 28 februari of dinsdag 1 maart zullen de tasjes bezorgd worden.

PS. Blikjes hoeven niet meer gespaard te worden, heeft u blikjes gespaard, kunt u deze geven aan Anna Marie van der End, Jolanda Wildeman, Jetty de Heer, Nelly Post, Wendy van Leeuwen of Centine van der Sar.

Kerkbalans 2022

De kerk heeft u gevraagd een jaarlijkse financiële bijdrage aan de kerk te geven. Daarmee betaalt de kerk personeel en onderhoud van gebouwen. De afgelopen week ontving u een kerkbalans brief met een antwoordformulier en een retourenvelop. Hiermee kunt u uw toezegging kenbaar kunt maken. Uw antwoordenvelop zal de komende week opgehaald worden door een kerkbalans medewerker. U kunt uw toezegging ook doorgeven via de website van de PGV: https://kerkbalans.pknvlaardingen.nl/bijdragen/. Bedankt voor uw bijdrage!

Missionair werk in de praktijk

Vorige week kwam er een hulpvraag bij ons binnen met betrekking tot een jonge man in de Vettenoordsepolder die voor zijn dochtertje op zoek was naar een bed, met toebehoren. De vraag kwam via Stichting Present Vlaardingen (zij bemiddelen tussen hulpvraag en hulpaanbod). Ik heb toen in ons netwerk van de kerk deze vraag neergelegd. Met behulp van Marktplaats en gemeenteleden hadden we binnen “no time” een bed, matras, dekbed en beddengoed beschikbaar. Nu nog een rolgordijn van 1,50m breed en het ophangen daarvan regelen en er is iemand uit de brand geholpen.
Bij Stichting Present heb ik aangegeven dat wij onze verantwoordelijkheid vanuit onze wijkgemeente voor de VOP en het Centrum willen nemen en dat zij hulpvragen bij ons neer kunnen leggen. Misschien bereiken in de komende periode meer van dit soort vragen ons, hopelijk mogen we dan weer een beroep op jullie doen. Zo kunnen wij mensen in onze wijk in nood helpen.

Theo van Everdingen

Avond voor Jongere Gemeenteleden

Door de Corona-maatregelen hebben we dit helaas niet op korte termijn kunnen realiseren. We onderzoeken wat binnen de huidige maatregelen mogelijk is. Dat wil zeggen, als we niet op korte termijn een avond in de Dijk kunnen organiseren, dan kijken we uit naar alternatieven. Wordt vervolgd!

Een tweede spoor

In maart 2022 zijn wij als wijkgemeente vier jaar vacant. Geen jubileum om te vieren. Ondanks de aanhoudende inzet van de beroepingscommissie(s) en de wijkkerkenraad hebben de vele gesprekken en meerdere beroepen nog niet mogen leiden tot het bevestigen van een nieuwe predikant.

De beroepingscommissie gaat zorgvuldig te werk en besteedt veel tijd aan het beluisteren en leren kennen van predikanten. Het kost al snel weken tot soms maanden om tot een lijstje van geschikte predikanten te komen. Vervolgens kan soms in de volgende fase in één telefonisch gesprek duidelijk worden dat er geen mogelijkheid is om verder in gesprek te gaan. Meestal is de reden om niet verder in gesprek te gaan heel praktisch. Predikanten ervaren nog voldoende uitdaging in de huidige gemeente of de gezinssituatie geeft geen ruimte voor een beroepingstraject.

Als wijkkerkenraad en beroepingscommissie hebben wij besloten om een tweede spoor in te gaan. Dit betekent concreet dat wij een vacaturetekst hebben opgesteld waarin wij predikanten uitnodigen om met ons in gesprek te gaan. Op die manier hopen wij in contact te komen met predikanten die wij nu misschien niet zien en die roeping ervaren om op een andere plek te werken.

Wij begrijpen dat dit vooralsnog een ongebruikelijke weg is voor onze wijkgemeente. Misschien is de eerste reactie wel: ‘waar blijft zo het besef van roeping door God’? Desondanks geloven en vertrouwen wij dat juist door het inzetten van dit tweede spoor wij ook ruimte creëren om als wijkgemeente gerichter biddend te werk te gaan en op een andere manier open te staan voor Gods leiding.

Wij hopen op je gebed en meeleven! Zodra de vacature geplaatst wordt is deze ook voor iedereen inzichtelijk.

Pastoraal contact

Het zou fijn zijn als u te horen bent gekomen dat er een gemeentelid ziek is, opgenomen is, of om welke andere reden die pastoraal van belang is. Zou u dat dan zo spoedig mogelijk aan Lia van Herpen door willen geven. Tel: 474 05 47 of een app. naar (niet mobiel bellen) telefoon 06 – 111 80 460. Dan kan het op tijd in de zondagsbrief vermeld worden.

Bijbelkring ‘de Ontmoeting’

Heeft u een goede zomer(vakantie) gehad? Tijd genomen om tot rust te komen? Wij starten komende week weer met de online bijbelkring. Aan de hand van Efeze gaan we nadenken over de heerlijkheid van Gods plan met ons leven. Komt u ook? Dinsdag 14 september om 20.30 uur. Meldt u aan via 79bloemetjes@gmail.com en u ontvangt een link voor de online-meeting. Tot ziens!

De Dijk

Regelmatig wordt de vraag gesteld of de huidige sleutels van de Dijk nog werken. Deze werken nog gewoon tot dat nader bericht volgt en nieuwe toegang is verstrekt. Voor vergaderingen, bijbelkringen of andere bijeenkomsten is de Dijk te gebruiken. Reserveren kan via de Scriba.

De Waarheidsvriend

De Waarheidsvriend is het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken. Naast een aantal vaste rubrieken bevat De Waarheidsvriend wekelijks artikelen over relevante onderwerpen, een meditatie, interviews, columns en kerkelijke nieuwsberichten. Dat alles in 24 full-colour pagina’s.

Van tijd tot tijd komt een special(themanummer) uit en abonnees ontvangen drie keer per jaar een themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden. Om dit alles mogelijk te blijven maken vragen wij u een jaarabonnement te nemen op De Waarheidsvriend voor €49,-.  Ook is het mogelijk een actie-abonnement te nemen voor 4 maanden voor slechts €10,-. Voor meer informatie verwijzen we u naar de site www.gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/abonnement.

Om op deze manier De Waarheidsvriend te kunnen blijven verstrekken zijn we afhankelijk van (betalende) abonnees.

Whatsappgroep ‘Samen (aan)bidden’

Sinds februari 2016 is er een gemeente-Whatsappgroep om elkaar te bemoedigen en wederzijds gebedspunten uit te wisselen. Mocht je willen deelnemen aan deze Whatsappgroep kun je dit aangeven bij de scriba.

Het Missionair Team (MT)

Het MT heeft gekeken naar de mogelijkheden om als gemeente in missionair opzicht iets te betekenen voor de wijken Vettenoordsepolder (VOP) en het Centrum. Eén van de punten die ter sprake kwam was huiswerkbegeleiding voor jongeren. Dit is een onderwerp dat naar boven kwam in de gesprekken die zijn gevoerd met contactpersonen uit deze wijken. Wij zijn dus op zoek naar mensen die huiswerkbegeleiding kunnen geven in Duits, Engels, Frans, Nederlands, wis-, natuur- en scheikunde etc. Heb jij deze gaven en talenten en zou je die willen inzetten voor de jongeren in deze wijken, zodat zij nog beter voorbereid zijn op de toekomst, neem dan contact met één van ons op. Het Missionair Team (Marjolein, Levi, Rita & Harry en Theo)

Krijtstrepen 2030

Zoals u weet heeft in het najaar van 2019 de Algemene Kerkenraad (AK) van de PGV de wijkkerkraden en de Windwijzer de opdracht gegeven om een antwoord te vormen op de ‘notitie Krijtstrepen 2030’. Dit antwoord is via verschillende processtappen gevormd en op 24 december 2019 verstuurd aan de AK. Daar wordt het nu verder behandeld. U kunt het antwoord van onze wijkgemeente inzien.